วิปัสสนากรรมฐาน

กรรมฐาน 2

กรรมฐาน 2

กรรมฐาน 2
1. สมถกรรมฐาน กรรมฐานเป็นอุบายสงบใจ
2. วิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา