ปฏิสันถาร

ปฏิสันถาร 2

ปฏิสันถาร 2

ปฏิสันถาร 2
1. อามิสปฏิสันถาร การต้อนรับด้วยอามิส หรือการต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของ
2. ธัมมปฏิสันถาร การต้อนรับโดยธรรม หรือ การต้อนรับด้วยธรรม