สังขตธรรม

ธรรม 2

ธรรม 2

ธรรม 2
1. รูปธรรม สภาวะอันเป็นรูป
2. อรูปธรรม สภาวะอันมิใช่รูป