ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2545

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อภิสมาจารคืออะไร ? แบ่งเป็นกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ? ตอบ คือธรรมเนียมของภิกษุ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เป็นข้อห้าม 1 เป็นข้ออนุญาต 1 ฯ ถาม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2545

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2545

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม การศึกษาอนุพุทธประวัติมีประโยชน์อย่างไร ? ตอบ นำให้เกิดความเลื่อมใสและความนับถือ กำหนดและจดจำวัตรปฏิบัติอันงดงามของท่านมาเป็นปฏิปทาเครื่องดำเนินชีวิตของตน และเมื่อความดีของพระสาวกปรากฏแล้วจะเชิดชูเกียรติคุณของพระศาสดาให้ยิ่งขึ้น ฯ ถาม เมื่อครั้งที่พระอรหันต์ 61 องค์ เกิดขึ้นในโลก มีใครบ้าง ? ตอบ มีพระพุทธองค์ 1…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2545

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2545

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ปฏิสันถาร คืออะไร ? มีอะไรบ้าง ? ตอบ คือการต้อนรับแขกผู้มาถึงถิ่น ฯ มี 2 อย่าง ถาม มีประโยชน์แก่ผู้ทำอย่างไรบ้าง ? ตอบ อย่างนี้ คือ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2545

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2545

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระวินัย คืออะไร ? ตอบ คือพระพุทธบัญญัติและอภิสมาจาร ฯ ถาม สิกขา 3 เมื่อศึกษาแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร ? ตอบ ย่อมได้ประโยชน์ดังนี้ ศึกษาเรื่องศีล ทำให้เป็นผู้มีกาย วาจาเรียบร้อย ศึกษาเรื่องสมาธิทำให้ใจสงบมั่นคง…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2545

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2545

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พุทธประวัติว่าด้วยเรื่องอะไร ? ตอบ ว่าด้วยเรื่องความเป็นมาของพระพุทธเจ้า เป็นการแสดงพระพุทธจริยาในด้านต่างๆ ของพระองค์ให้ปรากฏ ฯ ถาม การเรียนรู้พุทธประวัติได้ประโยชน์อย่างไร ? ตอบ ได้ประโยชน์ 2 ประการ คือ ปัญหาข้อที่ 2…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2545

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2545

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม คนที่ทำอะไรมักพลั้งพลาด เพราะขาดธรรมอะไร ? ตอบ เพราะขาดสติ ความระลึกได้ก่อนแต่จะทำ และขาดสัมปชัญญะ ความรู้ตัวในขณะทำ ฯ ถาม ผู้ได้ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีบุคคล เพราะปฏิบัติตนอย่างไร ? ตอบ เพราะเป็นผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และตอบแทน ฯ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2545

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. พุทธานุพุทธประวัติ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ? ๒. ประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศใด ของประเทศอินเดีย ? ๓. ข้อใด ไม่ใช่บุพพนิมิต ๕ ประการ ที่ปรากฏแก่พระมหาสัตว์ก่อนเสด็จจุติยังโลกมนุษย์ ? ๔. ปัญจมหาวิโลกนะ ที่พระมหาสัตว์ทรงพิจารณาถึง คือข้อใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. บุคคลจะพ้นจากบ่วงแห่งมารได้ ด้วยวิธีใด ? ๒. อะไร เรียกว่า มาร ? ๓. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ จัดเป็นกามชนิดใด ? ๔. ข้อใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๕

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. พระสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า เรียกว่าอะไร ? ๒. พระสาวกรูปใด เคยทำนายพระลักษณะของพระมหาบุรุษ ? ๓. พระปัญจวัคคีย์ อยู่เฝ้าอุปัฏฐากพระมหาบุรุษกี่ปี ? ๔. พระปัญจวัคคีย์ทิ้งพระมหาบุรุษไป เพราะสาเหตุใด ? ๕. ข้อใด หมายถึง มัชฌิมาปฏิปทา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. การศึกษานับเป็นสิ่งสำคัญ พระเสขะ ต้องศึกษาเรื่องอะไร ? ๒. คำว่า สมถะ หมายถึงอะไร ? ๓. กิเลสอันเป็นเหตุให้ใคร่ เรียกว่าอะไร ? ๔. ข้อใด ไม่ใช่รูปธรรม ? ๕. ข้อใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๕

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. รูปพรรณสัณฐานของคน …….. ๒. คนขี้เหร่ แต่นิสัยดี เปรียบได้กับดอกไม้ชนิดใด ? ๓. ศีลช่วยชาวโลกได้อย่างไรบ้าง ? ๔. คนไม่มีศีล รู้ได้อย่างไร ? ๕. องค์แห่งศีลอย่างหนึ่งๆ เรียกว่าอะไร ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๕

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๕

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี สอบในสนามหลวง วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑. พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ?
อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรีสอบในสนามหลวงวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ธรรมข้อใด ควบคุมมิให้คนทำผิดพลาด ?
อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๕

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๔

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก สอบในสนามหลวง วันอาทิตย์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ชมพูทวีปตั้งอยู่ทางทิศไหน...
อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๔

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๔

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก สอบในสนามหลวง วันอาทิตย์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อใด จัดเป็นโลกโดยอ้อม ?
อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๔

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๔

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท สอบในสนามหลวงวันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 อนุพุทธประวัติหมายถึงประวัติของใคร ?
อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๔

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๔

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท สอบในสนามหลวง วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 1. การเจริญสมถกัมมัฏฐาน จัดเข้าในสิกขาข้อใด ?
อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๔

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๔

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี สอบในสนามหลวง วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 คุณธรรมอะไร ทำคนให้เป็นคน...
อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๔