อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ “ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ”

บุคคลที่ฝึกฝนตนเองให้ดี ย่อมเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต เปรียบเสมือนประทีปที่ส่องสว่างให้ตนเองและผู้อื่นพ้นจากความมืดมิดแห่งกิเลส
อ่านต่ออตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ “ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ”

อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม “ได้ยินว่า ตนแลฝึกได้ยาก”

การฝึกฝนตนเอง เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะช่วยให้เราพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ช่วยให้ชีวิตมีความสุข ประสบความสำเร็จ และพ้นจากทุกข์ได้
อ่านต่ออตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม “ได้ยินว่า ตนแลฝึกได้ยาก”

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย “ชนะตนนั่นแหละเป็นดี”

การชนะตน หมายถึง การเอาชนะกิเลสตัณหาในใจของตัวเอง กิเลสเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ มีทั้งกิเลสภายใน เช่น ราคะ โทสะ โมหะ
อ่านต่ออตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย “ชนะตนนั่นแหละเป็นดี”

เทศนา 2

เทศนา 2 ประการ 1. ปุคคลาทิฏฐานา เทศนา การแสดงธรรมโดยการยกบุคคลขึ้นเป็นที่ตั้ง 2. ธัมมาทิฏฐานา เทศนา การแสดงธรรมโดยมีธรรมเป็นที่ตั้ง
อ่านต่อเทศนา 2

กาม 2

กาม 2 ประการ 1. กิเลสกาม กิเลสเป็นเหตุใคร่ 2. วัตถุกาม วัตถุอันน่าใคร่
อ่านต่อกาม 2