ธรรมวิภาค

บุคคลหาได้ยาก 2

บุคคลหาได้ยาก 2

บุคคลหาได้ยาก 2
1. บุพการี ผู้กระทำคุณให้คนอื่นก่อน
2. กตัญญูกตเวที ผู้รู้อุปการะที่คนอื่นทำแก่ตนและตอบแทน

ธรรมคุ้มครองโลก 2

ธรรมคุ้มครองโลก 2

ธรรมคุ้มครองโลก 2
1. หิริ ความละอายต่อการทำบาป
2. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อผลของบาป